Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thừa Thiên Huế: Tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính
Ngày cập nhật 04/07/2017
Người dân được hướng dẫn nhiệt tình khi đến làm việc tại TTHCC thành phố Huế
Với quyết tâm đưa kỷ cương, kỷ luật hành chính đi vào thực tiễn, thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.
Thay đổi từ nội quy, quy chế làm việc                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Nhằm bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo quyền lãnh đạo của tập thể đối với cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của người đứng đầu, cá nhân phụ trách, giữ vững đoàn kết nội bộ, đưa hoạt động của từng cơ quan vào nề nếp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ của cơ quan cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật. Nhiều cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng nơi làm việc không khói thuốc và đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế làm việc của cơ quan, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc ...  Việc ban hành chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp được các ngành, đơn vị quan tâm thực hiện, một số ngành đã ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; nhờ đó, các hoạt động giao tiếp, ứng xử, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức dần đi vào nề nếp, hiệu quả công việc được nâng lên; đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, giảm dần tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân khi giải quyết công việc, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.
Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại Sở Tài Chính
Thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành tại tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm thực hiện. Chương trình công tác năm được thực hiện ngay từ đầu năm 2017 thông qua Hội nghị triển khai công tác của các cơ quan, đơn vị; nhiều nơi đã xây dựng chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng để soát xét việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác đã thực hiện, đề ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn cho kỳ tiếp theo. Công tác chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm. Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng bảng mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm cụ thể để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, phân công, bố trí công tác đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng người. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. Nhiều cơ quan, đơn vị đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Việc thực hiện chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo cũng có chuyển biến, tiến bộ. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm quy  định về cung cấp thông tin và Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác giữ gìn bí mật nhà nước. Hầu hết người đứng đầu, người được cử làm người phát ngôn các cơ quan, địa phương đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chủ động xử lý những vấn đề báo chí phản ánh. Các phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí cơ bản đảm bảo tính chính xác, thống nhất và đầy đủ.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện công tác CCHC của Chính phủ và UBND tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc, Bộ phận TN&TKQ các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (nay là Trung tâm hành chính công), Bộ phận TN&TKQ các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thời gian trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh, cập nhật và thực hiện đúng, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thường xuyên tăng cường công tác rà soát TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh; hồ sơ của công dân, tổ chức luôn được xử lý, giải quyết và trả kết quả phần lớn đảm bảo đúng hẹn, trước hẹn, tỷ lệ trả quá hẹn đã giảm đáng kể.
Tại bộ phận một cửa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, đã sử dụng sổ theo dõi và các loại phiếu theo quy định, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa có bảng tên để bàn và thường xuyên đeo thẻ khi làm việc; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân trong giải quyết TTHC đã giảm nhiều; một số sở, ban, ngành đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.
Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương, kỷ luật hành chính
Với chủ đề của năm 2017 là “Năm doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính” đã cho thấy sự quyết tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh. Xem việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử tại các cơ quan hành chính nhà nước; Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Triển khai trên diện rộng việc điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, phân công công việc hợp lý theo vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.
Tin tưởng rằng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mạng lại hiệu quả cao trong công việc, tạo sự hài lòng cho mỗi tổ chức, cá nhân khi đến làm việc với các cơ quan nhà nước.
 
 
Theo www.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2