Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo Tiếp công dân
Ngày cập nhật 25/01/2018

UBND xã Hương Nguyên Ban hành Thông báo số 27/TB-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 về Lịch tiếp Công dân Định kỳ và đột xuất.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 28/TB-UBND

Hương Nguyên , ngày  25 tháng  01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp Công dân định kỳ và đột xuất tại UBND xã Hương Nguyên

 

 

Căn cứ Luật Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Hương Nguyên về ban hành Nội quy tiếp Công dân;

Thực hiện các quy đinh liên quan về công tác tiếp Công dân nay Ủy ban nhân dân xã Hương Nguyên Thông báo lịch tiếp Công dân cụ thể như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ:

1. Thời gian: Vào ngày thứ 3 hàng tuần (cả ngày)

2. Địa điểm: Phòng tiếp dân trụ sở UBND xã Hương Nguyên

3. Thành phần tiếp Công dân: Chủ tịch UBND xã và Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác tiếp Công dân.

Ghi chú: Trường hợp Chủ tịch UBND xã đi công tác thì sẽ cử 1 Đ/c Phó chủ tịch UBND xã tiếp. Tùy vào nội dung Công dân đề nghị giải quyết, có thể mời thêm các ban, ngành có liên quan cùng tiếp.

II. Tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở và ngoài Trụ sở Tiếp công dân:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân và theo đề nghị của các thôn.

UBND xã Hương Nguyên thông báo để các cơ quan, đơn vị, các thôn công khai cho người dân được biết./.

 

Nơi nhận:

-          TT Đảng ủy;

-          TT HĐND xã;

-          CT, các PCT;

-          Các ban ngành đoàn thể;

-          Các thôn;

-          Dán TB;

-         Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hồ Văn Tâm

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2