Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Giám sát chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 26/06/2020

Ngày 25/6/2020 UBMTTQVN huyện Giám sát chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Tham dự đoàn giám sát có Ông Pi Loong Mái, UVTVHU, CTUBMTTQVN huyện cùng các phòng , ban chuyên môn cấp huyện như: Nông dân, Phụ nữ, phòng Nông nghiệp...

Đoàn giám sát đánh giá cao những thành tích của UBND xã Hương Nguyên đã đạt được trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Cụ thể: 

  • Thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương từ năm 2016 đến nay.

Thực hiện công tác tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng chính phủ. Sau khi tổng điều tra trên địa bàn toàn xã

Năm 2017 có 131hộ/323 hộ chiếm 40,6%; 35 hộ cận nghèo chiếm 10,8%

Năm 2018 có 111 hộ nghèo chiếm 33,3%; 35 hộ cận nghèo chiếm 10,5%

Năm 2019 có 89 hộ nghèo chiếm 26%; 38 hộ cận nghèo chiếm 11%

Năm 2020 có 72 hộ nghèo chiếm 20,3%; 32 hộ cận nghèo chiếm 9%.

So sánh năm 2020 với năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm đúng 50% (Từ 40,6% giảm xuống còn 20,3%).

Được sự quan tâm của các cấp các ngành mà trực tiếp là các phòng lao động thương binh xã hội  huyện, và sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự điều hành của UBND xã trong triển khai thực hiện các chính sách, nhằm nâng cao đời sống cho người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số,  các hộ nghèo; sự nỗ lực vươn lên của người dân, tình hình kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển, bộ mặt xã hội có phần khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm

- Đã tranh thủ được các nguồn lực để thực hiện chương trình của xã đề ra, đồng thời thực hiện tốt phong trào phát huy nội lực lao động sáng tạo trong quá trình thực hiện để đạt được các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh đầu tư đường vào khu sản xuất rừng kinh tế phục vụ phát triển sản xuất, các chương trình văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, dân số, vay vốn tạo việc làm, đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác giảm nghèo .

Quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của đối tượng thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo theo hướng đa chiều. đồng thời phân công thành viên phụ trách từng thôn cụ thể. UBND xã kịp thời tiếp thu các văn bản của trên và cụ thể hóa thành các kế hoạch và văn bản chỉ đạo đến các thôn, và các ngành có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các ngành chuyên môn xã luôn quan tâm và có các văn bản chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhìn chung, công tác củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo được thực hiện kịp thời, có phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên; quan tâm chỉ đạo giúp các thôn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. tăng cương về thôn trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo bền vững để giúp các hộ nghèo thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư.

Những kiến nghị, đề xuất: với HĐND, UBND huyện, với cấp trên.

Các cấp, các ngành cần quan tâm chỉ đạo hơn nữa trong công tác giảm nghèo của xã Hương Nguyên nói riêng cũng như huyện A Lưới nói chung. Cần xây dựng các mô hình giảm nghèo cụ thể, có hiệu quả để các hộ nghèo khác học hỏi kinh nghiệm nhằm nhân rộng mô hình. Như mô hình VAC, mô hình kinh tế nông trang trại, chăn nuôi dê, bò….đồng thời cần được sự hổ trợ vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn của chính sách giảm nghèo của địa phương.

Đối tượng được thụ hưởng hợp phần sản xuất cần mở rộng cho đối tượng mới thoát nghèo.

Nguồn vốn cần phân bổ kịp thời tránh tình trạng nguồn vốn năm này nhưng đến năm sau mới thực hiện.

Một số hình ảnh tại buổi giám sát chương trình giảm nghèo.

 

Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7