Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 05/10/2020, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện A Lưới.
Thực hiện Thông báo kết luận số 382/TB-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc với huyện A Lưới về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện...
Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh...
Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân...
Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân...
Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải...
Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế  trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh...
Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm...
Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 3