Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày cập nhật 16/10/2020

Thực hiện Thông báo kết luận số 382/TB-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc với huyện A Lưới về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính trên phạm vi toàn huyện; trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đề nghị Trung tâm Hành chính công huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4và qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bước đầu cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ khuyến khích và hỗ trợ người dân về cơ sở vật chất và cách thức thực hiện. Giao Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện đưa nội dung này vào tiêu chí để xem xétđánh giá, xếp loại chất lượng cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương hàng năm.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời, nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào tiến trình cải cách, nhất là vai trò giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác tuyên truyền phải bảo đảm về mặt nội dung và hình thức,phù hợp với từng nhóm đối tượng hướng đến; đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính địa phương.

3. Các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã ban hành hoặc đột xuất đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các bộ phận của đơn vị mình, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; kịp thời kiến nghị những khó khăn và vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để báo cáocơ quan có thẩm quyền giải quyết; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

4.Tăng cường lấy ý kiến người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với kết quả triển khai công tác cải cách hành chính thông qua khảo sát, xác định Chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ và việc cung cấp các dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước.Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Bưu điện A Lưới hướng dẫn cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND huyện về việc điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tại huyện A Lưới; tổng hợp kết quả điều tra để đưa vào kết hợp chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chínhcủa UBND cấp xã.

Ủy ban nhân dân huyệnđề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguyễn Ngọc Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8